0
فلز هفت جوش
آیا فلز هفت جوش قیمتی هست؟ یک مجسمه نیم کیلویی از جنس هفت جوش چقدر ارزش داره؟