0
اصالت و دوره و کشور مدال
با سلام
این مدال مربوط ب کدام کشور و دوره هست و آیا اصالت دارد. در صورت اصالت چقدر ارزش دارد و جنسش چیست؟