0
ارزش مدال ورزشی پینگ پونگ
با سلام
این مدال ورزشی مربوط ب جمهوری است یا پهلوی و چقدر ارزش دارد؟
با تشکر از اساتید