0
ارزش اسکناس های پهلوی دوم
با سلام ارزش اسکناس 1000ریالی پهلوی دوم با تشکر