4
تعیین اصالت سکه 5000 دیناری مظفرالدینشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه پنجهزار دینار مظفر پیوست اصل میباشد؟