0
تعیین درجه کیفی و قیمت جفت اسکناس 10 ریالی پهلوی
با سلام
جفت اسکناس 10 ریالی پیوست که با 10 شماره از یکدیگر اختلاف در تصاویر آمده است دارای چه کیفیتی بوده و چقدر ارزش مالی دارند و اصولا چنین زوجهایی ، جفت تلقی می گردند یا خیر و ارزش مالی آنها به نسبت جفت های پشت سر هعم چقدر کمتر است؟
با تشکر بسیار