0
تعیین کیفیت و قیمت جفت اسکناس پهلوی دوم
با درود،
جفت اسکناس پیوست 50 ریالی پهلوی دوم از چه درجه کیفی برخوردارند و ارزش مالی آنها چقدر است؟
با تشکر