0
ارزش اسکناس 500ریالی پهلوی دوم
با سلام
اسکناس 500ریالی پهلوی دوم چقدر ارزش دارد؟
با تشکر از اساتید