1
کیفیت سکه دوهزار دینار 1330 احمد شاه
سلام :
لطفا اساتید نسبت به درجه کیفی سکه دوهزار دینار 1330 احمد شاه پیوست اظهار نظر فرمایند.
متشکرم