0
تعیین اصالت و قیمت سکه ناصری
نظر اساتید معظم در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت سکه 1000 دیناری ناصر الدین شاه چیست و این سکه مربوط به چه سالی است؟ با سپاس
سال ضرب سکه پاک نشده و یک ته مایه ای از آن باقی است که احتمالا 1298 بایستی باشد، در این صصورت با توجه به کیفیت موجود چقدر قیمت گذاری می گردد؟