0
تعیین اصالت و قیمت سکه فاجاری احمد شاهی تصویری
نظر اساتید بزرگوار در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت و ارزش مالی سکه دو هزار دیناری تصویری احمد شاه قاجار مربوط به سال 1332 چیست؟ با سپاس