سریال اسکناسها
سلام.آیا ماخذی برای پیدا کردن شماره سریال‌های اسکناس‌ها در دوره های مختلف وجود دارد؟برای تشخیص اینکه اسکناسهای هر مبلغی در هر دوره شامل چه شماره سریالهایی هستند؟