0
ارزش و اصالت قاب عکس
باسلام
ارزش و اصالت قاب تصویر ۳٭۴ چیست؟
نقره۸۴
حسین اهتمام اصفهان روی بدنه درج شده.