قیمت این سکه ها
سلام
چند عدد سکه خارجی دارم خواستم ببینم چه قیمت هستند؟