اصالت و قیمت سکه پنج‌هزار دینار خطی مظفرالدین شاه
سلام
این سکه پنج‌هزار دینار خطی مظفرالدین شاه است اساتید لطفا اصالت و قیمت آن را مشخص کنید
آیا بانکی است؟