چه سکه یا مدالی است
باسلام خدمت جناب موسوی
این چه مدال یا سکه ای است از نوشتار و همینطور صورت ناصرالدین شاه با قاطعیت میشه گفت ضرب۱ است.