1
ضرب متفاوت 500 تومانی پنجاهمین سالگرد
دوستان کلکسیون کار قدیم و جدید
آیا تا به حال نوع خاصی از سکه 500 تومانی رسمی پنجاهمین سالگرد را مشاهده کرده اید?
ممکن است مانند یک ریالی قدس برنز و فولاد , سکه 500 تومانی هم از 2 فلز با ظاهر یکسان ضرب شده باشد?
دوست عزیز
در حد اینکه سکه تقلبی نیست دانش داریم
سکه به هیچوجه تقلبی نیست
پولک ضرب آن بسیار درخشان تر از پولک های دیگر هست
مثل اینکه جنس به کار رفته در پولک کمی هم الومونیوم دارد
در اصل بحث سر این هست کسی مشابه این پولک را دیده است وگرنه بین هزاران سکه 500 تومانی نو و کهنه فقط 2مورد از این سکه به دستم رسیده است