1
تقلبی یا اصل در صورت اصل قدمت
سلام
خواستم تقلبی یا اصل بودن اینو بدونم