کارشناسی سکه چکشی
درود
لطفا این سکه چکشی را کارشناسی فرمایید
ممنون