اصالت و دوره تاریخی سکه
باسلام
لطفا سکه فوق را تایید اصالت و دوره تاریخی را مشخص فرمایید
باتشکر