1
این دسته شمشیر ماله چه سالی است؟
سلام
این دسته شمشیر ماله چه سالی است؟
جنس فلز اون از برنج است و روی اون شاخ گوزن است و بزرگ است و بوی کهنه میده .