2
لبه سکه
سلام لبه سکه برجستگی های دیدن میشه مال چیست ممنون
سلام اقای امجدی یعنی ضرب دو هست