اصالت سکه دو هزار دینار تصویری احمدشاه
باسلام
( دو هزار دینار تصویری احمدشاه) سکه دارای چرخش 45 درجه است در صورت اصالت قیمت بفرمایید.
متاسفانه سایت کات کرد