0
سکه کوپک 1912
سلام
کیفیت سکه کوپک 1912
و قیمت سکه در چه حدود هست ؟