سکه پنج ریالی رضا شاه
سلام
سکه پنج ریالی رضا شاه دارای اصالت هست ؟
و کیفیت سکه در چه حدود است؟