دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه
معرفی کتاب
اثر حاضر پژوهشی است درباره تاریخ معاصر ایران از تاسیس سلسله قاجار تا سال 1342 هجری شمسی. موضوعات كتاب به این شرح است:
• سرزمین ایران
• آغاز روابط با اروپا
• استقرار روابط جدید با اروپا
• میراث ناصرالدین شاه
• ناصرالدین شاه خود حكومت می‌كند
• تزلزل قدرت ناصرالدین شاه و نیاز به پول خارجی
• امتیاز تنباكو و لغو آن
• مقدمات انقلاب مشروطه
• انقلاب مشروطیت
• سازگاری مجدد و استخدام مستشاران خارجی
• زوال امید
• نیابت سلطنت ناصرالملك و كابینه بختیاری‌ها
• ایران در جنگ اول جهانی
• طلوع قدرت رضاخان
• میراث رضاخان
• انقراض سلسله قاجاریه
یادداشت‌های هر فصل در پایان همان فصل آمده و ضمایم كتاب نیز شامل اسامی نخست وزیران و وزیران امور خارجه ایران، نمایندگان سیاسی ایران در روسیه و انگلیس، و نمایندگان سیاسی انگلستان در تهران است كه به همراه اسناد و مدارك به طبع رسیده است .كتاب با تعدادی نقشه و فهرست اعلام به پایان می‌رسد.
خلاصه کتاب
" میخواهم به شمال مملکت بروم، سفیر انگلیس اعتراض می کند! می خواهم به جنوب بروم، سفیر روس اعتراض می کند! مرده شوی این سلطنت را ببرند که شاه حق ندارد به شمال و جنوب مملکتش برود ..."

این گفته - بدون چون و چرا - بایستی در عصر پرهیاهوی بی خبری یا عصر امتیازات بر زبان شاه قاجار آمده باشد. گفته ای که از وقایعی تلخ حکایت دارد. چنین واقعیت هایی با وجود سپری شدن سالهای سال از آن دوران نکبت بار، هنوز هر ایرانی پاک نهادی را می آزارد; چرا که یادآور ۱۴۴ سال از حیات مصیبت زده و پرادبار تاریخی ایران زمین است که در سیطره ستمگرانه شاه قاجار سپری شد. خفقان آمیزترین سالهایش که بر چهل و نه سال و شش ماه بالغ می شود، به سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تعلق داشت. شخصیت سست و بی اراده این شاه، گفتار او، کردار او و کارنامه حکومت طولانی اش با همیاری سیاستمداران بیگانه دوست، بخشی از تاریخ ما را می سازد که بیش از دیگر دوره ها بر سرنوشت ایران و ایرانیان تاثیر گذاشته است. تاثیری که عوارض منفی اش، پس از ناصرالدین شاه بیشتر امکان تجلی یافت.

آری، شاه حق نداشت تا شمال و جنوب کشورش برود، چون سفیران انگلیس و روس را پسند نمی آمد! چرا؟ پاسخ را باید همراه با سیری کوتاه در حیات مردم ایران در دوران ۱۴۴ ساله سلطنت قاجار سراغ گرفت ...
لینک دانلود کتاب بصورت pdf :

دانلود کتاب