0
سکه یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله شاه
سلام
دوستان کیفیت سکه یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله شاه؟
و اصالت؟
قیمت ؟