2
اصالت و قیمت سکه رایج مملکت
سلام
این سکه 2000 دینار رایج مملکت ایران 1305 با ارور شبح خورشید روی سکه
به گفته فروشنده این سکه 300 هزار تومان است
سلام عکس واضح تر از سکه