2
شکستگی قالب سکه
سلام
ایا این سکه قالبش شکسته یا خطی است ایا از قیمت او کم میشود؟
با این شرایط قیمت ان چند است؟