2
سکه بدون تاریخ یا تاریخ ضرب نشده
سلام ایا این سکه تاریخ نداشته یا نه تاریخ او ضرب نشده یا ارور خورده