ارزشگذاری سکه یک تومان ناصرالدین شاه قاجار
باسلام
از کارشناس گرامی خواهشمندم این سکه را ارزشگذاری فرماید:
روی سکه: السلطان بن السلطان ناصرالدین شاه قاجار
پشت سکه: ضرب دارالسلطنه اصفهان