1
ایا این سکه سوراخ بوده
سلام
ایا این سکه سوراخ بوده یا ضربه خورده ؟