ارزش و اصالت مدال
سلام
میخواستم ببینم این مدال ارزشی دارد و اصالت آنرا بگویید
سپاس