1
غیر قانونی بودن سکه
سلام از چند سال به بالا غیر مجاز است