اصالت و ارزش این سکه به چه صورت هست
سکه دو شیلینگ جرج ششم سال ۱۹۴۷