0
سکه های دوره ی خوارزمشاهیان یا گورکانیان هند !
دوستان کارشناس و علاقه مندان گرانقدر !
برای اینجانب در مورد سکه های ردیف دوم و سوم از بالا ، در عکس مجمومه ی شخصی خودمان در مورد دوره ی سلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه بن تکش و یا اکبر شاه کوکانی تردید وجود دارد ! سپاسگزاریم اگر نظر خودتان را اعلام بفرمایید ! تندرست باشید ***