1
اصالت و قیمت سکه محمد علی شاه
سلام
این سکه دو قرآن محمد علی شاه قاجار تاریخ چسبیده به پا شیر خطی اصالت و قیمت این سکه چند است؟