1
تعیین اصالت سکه ساسانی بهرام دوم
آیا این سکه اصالت دارد؟ فکر میکنم سکه بهرام دوم ساسانی باشه اما از اصالت آن بی اطلاع هستم.
سکه تقلبی هست. انقدر جواب ندادید خودم کارشناسیش کردم.