1
ارور 50دیناری 1347
باعرض سلام خدمت اساتید محترم وعزیز
این سکه ایاارور دارداگرارور تاریخ محصوب میشود
چه کیفت وقیمتی باید درنظر گرفت باتشکر فروان از اساتید عزیز ومهربان