1
سکه واقعی یا جعلی
باسلام
سکه واقعی یا جعلی است آیا ارزشی دارد؟
اصالت سکه را مشخص بفرمائید متشکر