0
تعیین درجه کیفی ۵ ریال
باسلام
این سکه کیفی ۵ ریال در کدام درجه بندی کیفی قرار داره؟
باتشکر
جناب نوری با پارچه لباسم تمیزش کردم.