0
سکه ایالتی آمریکا
سلام
از نظر کیفیت در چه رتبه ای هست؟
قیمت حدودی؟