اسکناس شوروی
سلام
به استادان بزرگ
این اسکناس قیمتش چنده؟