0
تشخیص اصل بودن سکه
مجدد سلام،
ایا این سکه اصل هست یا بدل؟
و مربوط به کدام دوره میباشد؟