مشخصات و قیمت سکه جرج
سلام ایا مشخص هست مال چه تاریخی هست یک ۱۷.از تاریخ معلومه وقیمت این سکه چقدری هست