سکه شناسی
با سلام
اساتید این سکه ها جعلی هستند آیا؟
دقیقا چیزی که آقای ادیب فرمودند درسته