چرخش ۵۰دیناری برنز۱۳۵۸
سلام دوستان
این سکه پنجاه دیناری ۱۳۵۸از لحاض چرخش ۱۸۰درجه به عبارتی داردبه عبارتیم فکرکنم درست اگر بچرخونیم ۱۸۰داره ولی ۴۵درجه میره به سمت عقربه ساعت این چه درجه چرخش است داخل عکس دقیق گذاشتم به چرخش وقیمت تقربی چقدر است با کمال تشکر