1
تعيين اصالت سكه چکشی نقره
لطفا در مورد اصالت و اينكه متعلق به كدام سلطان است نظر بفرماييد