0
گوشواره پنجهزاری احمد شاه
سلام
گوشواره ای که از اموال پدر بزرگم به ارث رسیده بود را تغییر شکل دادم چقدر قیمت گذاری می شود؟