0
تعيين اصالت سکه پانصد دينارى عنوان رضاشاه
باسلام
لطفا در مورد اصالت و قيمت پانصد دينارى عنوان رضاشاه اظهار نظر بفرماييد
باتشکر